快捷搜索:  test  as

空对着,山中高士晶莹雪;

空对着,山中高士晶莹雪;

出自清朝曹雪芹的《终生误
原文赏析:
都道是金玉良姻,俺只念木石前盟。空对着,山中高士晶莹雪;终不忘,世外仙姝寥寂林。叹人世,美中不够今方信:即使是齐眉举案,到底意难平。
拼音解读
dōu dào shì jīn yù liáng yīn ,ǎn zhī niàn mù shí qián méng 。kōng duì zhe ,shān zhōng gāo shì jīng yíng xuě ;zhōng bú wàng ,shì wài xiān shū jì mò lín 。tàn rén jiān ,měi zhōng bú zú jīn fāng xìn :zòng rán shì qí méi jǔ àn ,dào dǐ yì nán píng 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: